Beleidsverklaring

Deze beleidsverklaring is opgesteld door Realworld Holding B.V. te Culemborg.
De kwaliteitszorg zal geschieden op het niveau van ISO 9001 en zal veelvuldig worden getoetst.
Aan de hand van een inventarisatie en evaluatie van de in ons bedrijf voorkomende risico’s, zijn het kwaliteitsniveau en de arbeidsomstandigheden op een aanvaardbaar peil gebracht. Mede door de invoering van het ISO 9001-systeem, waarbij alle medewerkers betrokken zijn, krijgt dit continu aandacht.

Agressie, geweld en seksuele intimidatie wordt op geen enkele wijze binnen het bedrijf getolereerd en zal direct aanleiding zijn voor strenge maatregelen.
Drugs en alcohol zijn onacceptabel; Het gebruik van medicijnen zal zoveel mogelijk worden beperkt en ten aanzien van het roken zijn duidelijke afspraken gemaakt.

Wij zijn ons bewust van het belang van duurzaam ondernemen en trachten een goede balans te vinden tussen mens, milieu en economie. Wij werken deels thuis en stimuleren elektrisch rijden.

Wij voelen ons maatschappelijk betrokken en sponsoren in Culemborg een bus die gehandicapte kinderen vervoert.

Het kwaliteitsniveau van de gehele organisatie zal worden gehandhaafd en voortdurend verbeterd in overeenstemming met de criteria NEN-ISO-9001:2015

De activiteiten, welke hieronder vallen zijn o.a. het verlenen van services voor onze klanten, ontwikkelen en verkopen van diverse producten op het gebied van Utility en Water.

Het doel van dit handboek is:

  • Bijdragen tot duidelijkheid in de organisatie door middel van het vastleggen van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden, procedures en werkwijzen;
  • Het bevorderen van eenduidigheid van werken;
  • Verschaffen van hulpmiddelen bij het instrueren en opleiden van nieuwe medewerkers;
  • Vastleggen van het in de organisatie aanwezig zijnde vakmanschap;
  • Het waarborgen van de kwaliteit van het geleverde werk.

Indien veranderende wetten, normen en eisen veranderingen op het gebied van techniek of interne ontwikkelingen binnen het bedrijf daartoe aanleiding geven zullen wij ons beleid aanscherpen. Instructie, overleg en toezicht op genoemde gebieden worden als prioriteiten in onze bedrijfsvoering gezien.

Daarnaast hebben medewerkers uiteraard ook hun eigen verantwoordelijkheden, voor zichzelf maar ook voor anderen. De directie vraagt ook deze verantwoordelijkheden serieus te nemen en ongenoegens, eventuele verbeteringen en risico’s te melden. Aan de klantgerichtheid van de medewerkers zal veel aandacht worden besteed.

Alle medewerkers zijn mondeling of schriftelijk op de hoogte gebracht van het beleid en daaruit voortvloeiende, voor hen relevante, doelstellingen. Deze kunnen ook betrekking hebben op de arbeidsomstandigheden. Indien veranderende wetten en normen, veranderingen op het gebied van techniek, gezondheid of milieu daartoe aanleiding geven, zullen wij ons beleid op het gebied van Kwaliteit aanpassen. Zodra het beleid wordt aangepast zal dit aan de medewerkers worden medegedeeld.

Dit beleid wordt door ons bedrijf verspreid door de Directeur (Paul Meester) en de Office Manager (Mirjan Koolen) De laatst genoemde treedt tevens op als ISO-coördinator en preventiemedewerker.

Realworld Holding B.V.
8 juni 2021

Paul Meester
Directeur